TOPページ > 長崎県私立高校偏差値 > 私立共学高校偏差値

長崎県の高等学校の偏差値ランク・受験情報です。長崎県の公立高校偏差値、私立高校偏差値ごとに高校をご紹介致します。

私立共学高校偏差値

私立高校共学偏差値表

偏差値長崎県私立高校共学偏差値表
72青雲
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59長崎日本大学(アカⅠ)
58
57
56
55
54長崎日本大学(アカⅡ) 向陽橘香館
53西海学園(特進)
52海星(ステラマリス)
51
50
49海星(国立進学)
48
47
46
45長崎日本大学(プログ・デザイン)
44
43鎮西学院(一般進学)
42長崎日本大学(総合)
41長崎玉成(衛生看護) 九州文化学園(衛生)
40創成館(サブリーム)
39長崎総合科学大学附属 瓊浦(機械)
38鎮西学院(商業) 西海学園(普通)
37向陽(調理) 西海学園(情報)
36九州文化学園(理進・文進・ビ・食・保) 創成館(デザイン)
35瓊浦(普通・情報ビジネス)
34島原中央(普通・商業) 長崎玉成(普・生・福) 佐世保実業(全科) 創成館(普通)
33
32 
31
30
29 


長崎県私立高校共学の
青雲高校、向陽橘香館高校、長崎総合科学大学附属高校、長崎日本大学高校、鎮西学院高校、 向陽高校、九州文化学園高校、瓊浦高校、創成館高校、島原中央高校、長崎玉成高校、佐世保実業高校の偏差値を案内します。